THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Số tài khoản: 140 2025 3168 505
Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hùng
Chi nhánh: Hà Nội

Số tài khoản: 105867963979
Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hùng
Chi nhánh: Quang Minh

Số tài khoản: 0021000428556
Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hùng
Chi nhánh: Hà Nội